Правила за допълнителна квалификация на работното място

Никога не е късно да се учите. Учителите и лекарите, които редовно посещават на курсове за обучение, ще потвърдят това. 

Не всички обаче знаят, че всеки служител може да учи, докато работи или ползва платен отпуск за обучение. Експерти от синдиката на работещите в сферата на търговията и услугите разказаха за особеностите на обучението след работа.

Гарантирано от закона

В Кодекса на труда се посочва правото на всеки служител да получава обучение и допълнително образование.

Там са описани гаранциите и обезщетенията за служителите, на които работодателят дава възможност за професионално обучение или допълнителна специализация.

Ако служителят в момента следва в университет и едновременно с това работи, той запазва не само работата си, но и средната си заплата за целия период на обучение.

Освен това, ако обучението е свързано с преместване в друг град, на служителя се изплащат пътни разходи.

Въпреки това не можете просто да отидете и да получите допълнително обучение. Трябва да има съгласие на работодателя и условията за получаването му да са в съответствие със Закона, тъй като в него изрично е споменато, че професионалното обучение трябва да е насочено към придобиване на професионална компетентност от лица на различна възраст, включително за работа с определено оборудване, технологии, хардуер и софтуер и други професионални средства, за придобиване на по-висока квалификация, квалификационна категория, клас, категория.

В същото време, ако служителят вече има завършена степен на образование, обучението се провежда по програми за професионална преквалификация, а ако няма такова, тогава се кандидатства по програми за професионално обучение. 

Разликата между двете възможности е във времето и дълбочината на овладяване на материала, тъй като преквалификацията може да отнеме няколко седмици, докато обучението от нулата е по-дълъг период – от няколко месеца до няколко години.

Платените програми могат да се провеждат само в учебни заведения. Това могат да бъдат държавни или частни университети, общински и специализирани технически училища и центрове за обучение. Най-важното е квалификацията да бъде лицензирана от Министерството на образованието и науката.

Списъкът на професиите, по които може да се получи професионално образование, също се одобрява от Министерството на образованието и науката. Той съдържа няколкостотин специалности за всеки отрасъл на промишлеността.

Друг голям списък се отнася до професионалните стандарти и квалификационните изисквания за образователните организации, които предоставят професионално обучение. Той трябва да бъде одобрен със заповед на Министерството на труда и социалната политика и да съдържа описание на трудовите функции, включени в професионалния стандарт за всяка професия във всеки отрасъл на научната и производствената дейност.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
10 урока, които всеки стажант научава за своята кариера и живот
Как да разберете защо не са ви наели на работа?
Как да се справим с вредното обществено мнение?

Договор за обучение

Механизмът на подписване на споразумение с работник, който е отишъл да получи допълнително обучение, професионално развитие или преквалификация за нова професия, също е определен в Кодекса на труда.

На първо място, това дава право на работодателя да изпраща служители или кандидати за обучение или стаж. На второ място, за да се упражни това право, трябва да се сключи договор за стаж с работника или служителя, който е допълнително споразумение към трудовия договор.

В този документ трябва да се посочат квалификациите, които служителят ще придобие по време на обучението, както и задълженията на работодателя да осигури възможности за обучение на служителя. 

В този случай служителят е задължен да завърши обучението и да работи за работодателя за посочения в договора период от време.

Обикновено формулярът на договора за обучение се изготвя в сътрудничество със синдикалната организация и съдържа други условия на обучението, като например стипендия за срока на обучението, заплащане на учебни материали (например компютър), настаняване, пътуване до мястото на обучението и др.

Продължителността на договора за обучение зависи от програмата за обучение, която, както помним, се одобрява от Министерството на образованието и науката или Министерството на труда и социалната политика. Следователно, за да определи продължителността на договора, работодателят трябва да се съобрази с условията на програмата.

Единственото ограничение, което законът налага, е относно времето, което служителят може да прекара в обучение на ден. Съгласно Кодекса на труда тя не може да надвишава седмичната норма за професията. По правило тя е 40 часа седмично.

Въпреки това служителят може да бъде освободен от работа или да премине на непълно работно време по време на обучението. Не може обаче да се изисква от него да работи извънредно или да изпълнява специални задачи, които не са свързани с обучението, като например обучаване от негова страна на друг колега на работното място.

Възможно е да се нанесат промени в договора за обучение, но само по споразумение между страните с помощта на допълнително споразумение.

Компании

Leave a Reply