Кой е HR анализатор и какви компетенции трябва да притежава?

Днес работата с персонала включва не само задачите по работния поток на персонала, но и такива като обучение, оценка, мотивация на персонала, създаване на корпоративна култура и HR бранд. Изискванията за специалистите по човешки ресурси също са се променили и в списъка на задълженията им е добавена много важна функция за изграждане на интегрирана система за управление на персонала.

И тук си струва да се отбележи, че тази функция ще бъде неефективна, без да получава обратна връзка, т.е. без анализи.

По-рано събирането на информация и съставянето на доклади за човешките ресурси протичаха безразборно и е по-вероятно да са от второстепенно значение, а сега много компании преосмислят важността на тази функция. Големи и дори средни фирми въвеждат в своя персонал HR-анализатор, чиято задача е да събира и анализира всички данни за човешките ресурси за по-късна употреба при оптимизиране на HR процесите.

В момента има остра липса на квалифицирани HR-анализатори. Това се дължи преди всичко на факта, че анализаторът се нуждае от техническо мислене и образование, докато професията HR все още е свързана предимно с хуманитарните науки. И така, какви умения и компетенции трябва да притежава един съвременен HR-анализатор?

Бизнес ориентация

Преди да анализирате данните, трябва да разберете коя крайна цел преследвате и защо е важна за бизнеса. Това умение е много важно за HR анализатора, тъй като пряко засяга финансовия резултат на компанията.

Комуникация и консултиране

Комуникационните и консултантски умения са необходими за ефективна комуникация със собствениците на предприятия, за събиране на цялата необходима информация за проекта, както и за предаване на аналитични доклади на съответните групи.

HR експертиза

Няма значение дали анализът е за вас само част от работата, или сте напълно ангажирани с тази дейност, но HR експертизата е важно умение. Тази компетентност засяга почти всичко, което правите в работата си.

Експертизата в областта на човешките ресурси може да бъде разделена на три ключови области:

Познаване на това, което прави HR.

Познаване на най-добрите HR практики.

Разбиране на ключовите HR процеси.

Анализ на данните

Повечето организации използват в някаква степен отчетност и дашборд ( инструмент за управление на информацията, който проследява ключовите показатели за ефективност на Вашия бизнес.). За да докладва за данните за персонала, HR анализаторът участва в тяхното събиране, проверка на тяхната релевантност и последващ анализ.

Отчетите могат да бъдат еднократни и систематични. Съставянето на еднократни доклади означава, че информацията трябва да се събира ръчно от системите за отчитане и анализ. Също така тези данни често се нуждаят от допълнителна проверка и това може да отнеме много време.

В компаниите, в които отчетите се съставят систематично, процесът обикновено е автоматизиран и вграден във вътрешната HR система. Това прави отчетността по-малко трудоемка, което дава възможност да се съсредоточи върху аспекти, които са по-ценни за бизнеса, например прогнозен анализ.

Това изисква компетенции като внимателно внимание към детайла и творчески подход към използването на данни за решаване на бизнес проблеми.

Познаване на HR системите

Всички данни за анализ идват от HR-системи, които често се наричат ​​системи за управление на човешки ресурси (HRMS). Тези системи съдържат по-голямата част от данните, необходими за работата на HR анализаторите.

Изборът на такава система, нейното внедряване и създаване на всички необходими данни за работа е една от задачите на HR анализа.

HRmaps е система за управление на персонала с интуитивен интерфейс. Той е лесен за разбиране и използване, което намалява времето за научаване как да се използва и инсталира. Наборът от функции ви позволява да организирате пълен цикъл на работа с HR ресурси.

Както можете да видите, тези шест важни компетенции включват както комуникационни и технически умения, така и способност за анализиране на данни, способност за използване на математически изчисления и способност за генериране на отчети. Ако съберете всички основни познания и компетенции на съвременен анализатор на човешките ресурси, получавате нещо подобно:

Основни задачи:

Оптимизиране и внедряване на (нови) процеси и системи за обработка на данни.

Настройка на HR данни, отчети и дашборд.

Изготвяне на стандартни (месечни, тримесечни и годишни) и индивидуални отчети.

Изготвяне на допълнителни отчети въз основа на анализ на данни от различни източници.

Одит на данните и поддържане на процесите  за управление на данни.

Разработване и поддържане на речник на данните.

Участие в процесите на внедряване и модернизация на HRMS системите.

Навременно решение на голям брой системни задачи, като същевременно се поддържа високо ниво на качество.

Изисквания:

Отлични комуникативни умения и фокус върху раст на бизнеса.

Висше образование по HR, психология, икономика, иконометрия, социални науки или бизнес администрация.

X + години на съответния HR опит.

X + години на съответния опит в HRMS.

X + години на съответния опит за анализ на данни.

Анализиране съществуващите и да намиране на нови данни.

Експерт в MS Excel.

Опитът с визуализации на данни чрез R / Tableau / PowerBI.

Опит в статистическото моделиране и описателната статистика.

Автоматизирана не всичко, което може да бъде автоматизирано.

Основни SQL знания.

Ролята на HR анализаторът много разнообразна и описанията на длъжностите между компаниите могат да се различават значително на нивото на необходимите технически умения и компетенции. Но едно нещо е сигурно: HR анализаторът ще се търси все повече и повече, тъй като международната практика показва, че използването на HR анализ при вземането на ключови стратегически решения значително подобрява бизнес резултатите.

 

My Job, Професии